0%
پیامک خودکار

ارسال پیامکی خودکار

امکان ارسال انواع پیام مدیریتی و تنظیمات مربوط به زمان ارسال قرار گرفته است که مدیر مجموعه می تواند اقدام به مدیریت و نگارش پیام های ارسالی و یا انتخاب از بین متون پیش نماید

پیامک خودکار

در صفحه مدیریت اسمارت وای فای، امکان ارسال انواع پیام مدیریتی و تنظیمات مربوط به زمان ارسال قرار گرفته است که مدیر مجموعه می تواند اقدام به مدیریت و نگارش پیام های ارسالی و یا انتخاب از بین متون پیش فرض انتخاب نماید

نمایش همهارسال پیام تاییدپیام گزارش دهی پایان روز به مدیریتپیام ورودپیام های تبریکپیام نظر سنجیپیام دعوت به مجموعه
ارسال پیام تایید

ارسال پیام تایید

ارسال پیام تایید

پیام گزارش دهی پایان روز به مدیریت

پیام گزارش دهی پایان روز به مدیریت

پیام گزارش دهی پایان روز به مدیریت

پیام ورود

پیام ورود

پیام ورود

پیام های تبریک

پیام های تبریک

پیام های تبریک

پیام نظر سنجی

پیام نظر سنجی

پیام نظر سنجی

پیام دعوت به مجموعه

پیام دعوت به مجموعه

پیام دعوت به مجموعه